Onderwijsknooppunt Noord Holland en Flevoland

Innovatie en imago van de zorg

Alle roc's en hogescholen in de consortiumregio zijn gemotiveerd om het palliatieve zorg onderwijs explicieter handen en voeten te geven. Dat blijkt uit een ronde langs de opleidingsinstituten eind 2016. In het rapport dat daarvan is gemaakt staan aanbevelingen voor het beschikbaar maken van kennis, het participeren in onderzoek en het aansluiten bij de praktijk. Onderwijs en zorginstellingen zijn op zoek naar innovatie en imago verbetering van de zorg. Palliatieve zorg kan daarbij kansen bieden.


Inspiratiemiddagen

De netwerk coördinatoren en de onderwijsinstellingen in hun netwerken organiseren inspiratiemiddagen over palliatieve zorg. De eerste was op 18 juli in Almere. Studenten, docenten, onderzoekers, consulenten en adviseurs palliatieve zorg verzorgden samen een carrousel aan workshops en een kennismarkt bij ROC Almere. De volgende netwerken staan op stapel: netwerken in Noord Holland-Noord met ROC Horizon, Inholland en ROC Kop van Noord Holland; Netwerk Noord- en Oost Flevoland met hogeschool Windesheim en ROC Flevoland; Netwerk Amsterdam met HvA, Inholland, ROC Top en ROCA en netwerk Gooi- en Vechtstreek met MBO collega Hilversum en Inholland.


Werkgroep

Onderzoekers / docenten van HvA, AMC en VUmc, vertegenwoordigers van ROC van Amsterdam, ROC Almere, ROC Top en het Horizon collega in Alkmaar, komen regelmatig bij elkaar om de plannen te concretiseren. Wilt u meer weten over de werkgroep, mail dan het coordinatieteam van het Consortium: 

info @ palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl.


  • In 2018 is er -in samenwerking met ROC Midden Nederland- een keuzedeel palliatieve zorg ontwikkeld en goedgekeurd voor het mbo.
  • Er zijn pilots gedaan met een train-de-trainer methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase voor docenten in het hbo, in samenwerking met VIA in Zwolle.

Verbinding andere consortia

Uiteraard volgen we het Palliantieproject 'De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid oost Brabant' op de voet. In het najaar komt de werkgroep bijeen om te bespreken hoe de inmiddels gepubliceerde basis competenties in het onderwijs toegepast kunnen worden.


VUmc Academie

Er is nauwe samenwerking met VUmc Academie en VUmc Amstel Academie vanwege de raakvlakken en verbindingen met o.a. de leergang voor verpleegkundigen en verzorgenden. Lees hier het dubbelinterview met Marijke Dericks en Monique Panneman.


Landelijke regie; regionale knooppunten

Onze regionale samenwerking sluit aan bij de landelijke plannen voor het onderwijs palliatieve zorg. In 2017 is in opdracht van ZonMw door de -academie een kennissynthese onderwijs palliatieve zorg uitgevoerd. Daarnaast is er een onderwijsraamwerk 1.0 beschikbaar gekomen met daarin kennis, vaardigheden en attitudeaspecten. Het landelijke meerjarige programma O²PZ, Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg, gaat ervoor zorgen dat naast landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders, er een landelijk zichtbaar, toekomstgericht, efficiënt en structureel ingebed onderwijsaanbod beschikbaar komt van hoge kwaliteit voor alle (toekomstige) professionele zorgverleners in de palliatieve zorg. 


VUmc Academie en het consortium werken samen als regionaal onderwijsknooppunt. Onderwijsknooppunten verbinden onderwijsinstellingen van alle niveaus met elkaar, met branche-opleiders en met de zorginstellingen.

 

 

 


 
fotografie DigiDaan


Meer weten? 
- Lees hier het verslag van de bijeenkomst van de werkgroep 'onderwijsknooppunt' op 6 maart 2019
- Bekijk hier de presentatie van Annicka van der Plas over proactieve zorgplanning en hier de bijlage bij de presentatie op 6 maart 2019
- Lees hier over de geslaagde inspiratiemiddag bij ROC Flevoland op 18 juni 2018 
- Lees hier het bericht over de goedkeuring van de aanvraag van het keuzedeel 'palliatieve zorg' (ROC's)
- Lees hier over de aanvraag van het keuzedeel 'palliatieve zorg' door ROC's
- Bekijk hier de presentatie van Lineke Verkooijen over onderwijs vanuit klantenperspectief
- Bekijk hier de presentatie van Lotje Bagchus over SIGMA
- Bekijk hier de presentatie van Jojanneke van Staveren over de aanbevelingen kennissynthese onderwijs palliatieve zorg
- Lees hier het nieuwsbericht van oktober 2016 van ZonMw over de kennissynthese

Palliatieve zorg: Optimalisatie begint bij onderwijs.Een praktisch symposium voor o.a. docenten, beleidsmakers en ontwikkelaars in het zorgonderwijs.

De verbetering van palliatieve zorg begint bij het optimaliseren van het onderwijs. Voor alle zorgprofessionals, op alle niveaus. Hoe zou dat moeten? O²PZ geeft antwoorden op deze en andere vragen tijdens het symposium ‘Palliatieve zorg: optimalisatie begint bij onderwijs’. Opleidingsmanagers, docenten, beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en opleidingscoördinatoren in het mbo, hbo en wo (+) verrijken zich met concrete handvatten, direct toepasbaar in de leerpraktijk of het curriculum. Klik hier voor meer informatie.

Schematische weergave van de verbinding tussen onderwijs en overige consortium activiteiten. Klik hier voor de pdf-versie.