Bijeenkomsten 'Spreken over het levenseinde':

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is het belangrijk te weten welke voorkeuren ouderen hebben ten aanzien van zorg en behandeling, zodat deze hierop kan worden afgestemd. Hiervoor is het wel nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde. Tijdens publieksbijeenkomsten kunnen huisartsen ouderen informeren en in gesprek gaan. Lees meer.

CURA: Ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg:

Zorgverleners in de palliatieve zorg krijgen vaak met morele dilemma’s te maken. De confrontatie met morele dilemma’s kan belastend zijn en ‘moral distress’ met zich mee brengen. Tegelijkertijd is sensitiviteit voor morele dilemma’s en een goede omgang hiermee een belangrijk element van goede palliatieve zorg. Lees meer.

De SIGMA-methodiek: signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: toepassen middels action research voor en met verzorgenden:

In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat niet tijdig wordt herkend en gedeeld dat de situatie en behoeften van bewoners door de tijd heen veranderen. In dit project werken verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, andere zorgverleners, vrijwilligers, onderzoekers, bewoners en hun naasten als partners samen aan het doel om beter te signaleren en markeren. Lees meer.

Gesprekken over psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit bij mensen met ongeneeslijke kanker (GPS):

Met het project willen we bereiken dat verpleegkundigen structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit. Lees meer.

Passende zorg in de laatste levensfase door betrokkenheid van verpleegkundigen bij gezamenlijke besluiten:

In het project willen we betrokkenheid van verpleegkundigen bij gezamenlijke besluitvorming versterken, zodat belangrijke beslissingen beter aansluiten bij de persoonlijke waarden en voorkeuren van een patiënt, en (dus) tot meer passende zorg in de laatste levensfase. Lees meer.

Op weg naar mantelzorgondersteuning op maat
in de palliatieve fase:

Doel van dit project is tijdige ondersteuning voor mantelzorgers in de palliatieve fase. Ondersteuning op maat, want dé mantelzorger bestaat niet. Lees meer.

Palliatieve zorgtrajecten langs de diversiteitsmeetlat:

Doel van het project is het ontwikkelen en implementeren van strategieën om verbeteringen in de palliatieve zorg beter te laten aansluiten bij wensen en behoeften van patiënten van diverse etnische herkomst. Lees meer.

Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten 
van niet-westerse herkomst en hun naasten:

Wat als 'waardigheid' wordt aangemerkt, is sterk cultureel bepaald. Doel van het project is om inzicht te verkrijgen in wat waardigheid in de laatste levensfase betekent voor patiënten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst, en wat voor hen van belang is om waardig te kunnen sterven. Lees meer.

Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA:

Het project gaat over patiënten met een ernstig CVA in de acute fase. Daarmee bedoelen we patiënten die naar verwachting op korte termijn komen te overlijden of die bij overleven zeer waarschijnlijk een slechte kwaliteit van leven hebben. Doel van het project is om artsen en naasten te laten zien hoe zij bij deze patiënten palliatieve zorg in overweging kunnen nemen. Lees meer.

Samen met naasten beslissen om een IC-behandeling
te staken vraagt om bijzondere communicatiekunde:

Op de neonatale -, pediatrische en volwassen intensive care worden dagelijks verstrekkende beslissingen genomen over ernstig zieke patiënten die niet (meer) in staat zijn om zelf te beslissen. Het zijn hun naasten die in hun plaats beslissingen moeten nemen. Met dit project willen we bijdragen aan concrete verbeteringen in de communicatie met naasten over beslissingen over leven en dood van hun dierbare. Lees meer.

Het ondersteunen van naasten van geïsoleerde, levensbedreigend zieke patiënten met COVID-19 die zijn opgenomen op de intensive care: 

Ten tijde van de eerste piek tijdens de coronacrisis was het extra lastig om naasten van op de intensive care (IC) opgenomen geïsoleerde COVID-19 patiënten te informeren en te ondersteunen. Op verschillende plekken zijn ad-hoc initiatieven ontstaan om goede informatie en ondersteuning aan naasten te kunnen bieden. In dit project worden initiatieven in kaart gebracht en geëvalueerd. Lees meer.

Beoogde en bereikte doelen van behandeling: 

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de doelen die patiënten met gemetastaseerde longkanker en hun dokters hebben bij het starten met een behandeling, in hoeverre deze doelen worden behaald, en hoe zij de keuze voor behandeling evalueren. Lees meer.

Vroegtijdige zorgplanning: 

Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Vroegtijdige zorgplanning, ofwel Advance Care Planning (ACP), is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Lees meer.

PaTz: 

In een PaTz groep werken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen lokaal samen, bijgestaan door een consulent palliatieve zorg. We streven naar een verdubbeling van het aantal PaTz groepen in heel Nederland in 2020. Lees meer.

PalliSupport: transmurale zorg door signaleren,
communiceren en ondersteunen:

Het programma ‘Transmurale Palliatieve Zorg’ van het consortium Noord-Holland & Flevoland heeft als doel dat patiënten met palliatieve zorgbehoeften, die in het ziekenhuis worden opgenomen en daarna naar huis, een verpleeghuis of een hospice worden ontslagen, een naadloos traject ervaren dat voldoet aan hun wensen en behoeften. Lees meer.

ICT4PAL: Vergemakkelijken van toegang tot palliatieve zorg 

Om de kwaliteit van leven van patiënten en mantelzorgers te verbeteren, is het van belang om hen van optimale palliatieve zorg te voorzien. Doel is om de toegang tot palliatieve zorg voor patiënten en mantelzorgers vergemakkelijken en het onderwijs over palliatieve zorg verrijken. Lees meer.

Palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: 

Omdat er nog weinig bekend is over palliatieve zorg voor dak- en thuislozen wordt in dit project kennis vergaart over kenmerken van dak- en thuislozen in de laatste levensfase, hun zorgbehoefte en ontvangen zorg, en knelpunten in zorgverlening. Doel is om een consultatiefunctie voor hulpverleners van dak- en thuislozen te ontwikkelen vanuit hospices zodat dak- en thuislozen tijdig, zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving, adequate palliatieve zorg krijgen. Lees meer.

Luisterspreekuren door een geestelijk verzorger in PaTz- praktijken:

Betrokkenheid van een geestelijk verzorger is van belang voor het structureel versterken van de spirituele component van zorg, maar huisartsen en wijkverpleegkundigen hebben soms moeite met het daadwerkelijk vinden en inschakelen van een geestelijk verzorger. In deze pilot gaan wij luisterspreekuren in de huisartsenpraktijken horende bij 3 PaTz-groepen. Lees meer.

SYMPHONY: Instrumenten ter bevordering van gezamenlijke besluitvorming in de eerste- en tweedelijns palliatieve oncologische zorg:

Doel is om gezamenlijke besluitvorming over de behandeling van ongeneeslijke kanker in de vroeg-palliatieve fase te bevorderen zodat patiënten die zorg krijgen die past bij hun waarden en voorkeuren door interventies (door) te ontwikkelen, te evalueren en beschikbaar te maken voor de praktijk. Lees meer.

Implementatie van rouwzorg:

In veel organisaties is rouwzorg niet structureel deel van het zorgaanbod, terwijl het wel wordt gezien als belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Lees meer.

Pro-actieve palliatieve zorg voor mensen met een
ernstige psychiatrische aandoening: 

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben een verhoogd risico op ziektes die gepaard gaan met een beperkte levensverwachting en een behoefte aan palliatieve zorg. Op dit moment heeft de somatische zorg, en de palliatieve zorg in het bijzonder, nog maar beperkte aandacht binnen de GGZ-hulpverlening. In dit project wordt een interventieprogramma ontwikkeld, ingevoerd en geëvalueerd. Lees meer.