CURA - Ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg:

Zorgverleners in de palliatieve zorg krijgen vaak met morele dilemma’s te maken. De confrontatie met morele dilemma’s kan belastend zijn en ‘moral distress’ met zich mee brengen. Tegelijkertijd is sensitiviteit voor morele dilemma’s en een goede omgang hiermee een belangrijk element van goede palliatieve zorg. Lees meer.

Co-live; overlijden in tijden van corona:

De COVID-19 crisis heeft veel invloed op levenseinde zorg en dit kan serieuze gevolgen hebben voor de ervaringen van patiënten, naasten en zorgverleners rondom het overlijden van patiënten. Dit geldt voor zowel patiënten die het COVID-19 virus hebben, als patiënten die overlijden zonder het virus te hebben. Het doel van het Co-Live project is het begrijpen hoe familieleden en zorgverleners het overlijden van patiënten met en zonder COVID-19 hebben ervaren. Lees meer.

Het ondersteunen van naasten van geïsoleerde, levensbedreigend zieke patiënten met COVID-19 die zijn opgenomen op de intensive care:

Ten tijde van de eerste piek tijdens de coronacrisis was het extra lastig om naasten van op de intensive care (IC) opgenomen geïsoleerde COVID-19 patiënten te informeren en te ondersteunen. In dit project wordt een overzicht gemaakt van de meest bruikbare (elementen van) ondersteuningsinitiatieven voor in de toekomst, inclusief bevorderende en belemmerende factoren bij implementatie, resulterend in een handreiking voor de praktijk. Lees meer.

EU Navigate - het inzetten van getrainde vrijwilligers bij het ondersteunen van ouderen met kanker:

Voor ouderen met kanker en hun naasten kan het moeilijk zijn om een goed overzicht te krijgen van de mogelijkheden van zorg en ondersteuning die er voor hun zijn. Navigators zijn getrainde vrijwilligers, die ouderen met kanker en hun naasten helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren door ze in contact te brengen met instanties/hulpbronnen in het zorg- en sociale domein die hen kunnen helpen. Lees meer.

Toolbox voor signaleren en bespreken van zingevingsvragen; actieonderzoek in Noord-Holland en Flevoland:

Met dit project willen we professionals en vrijwilligers werkzaam in de wijk ondersteunen in het signaleren en bespreken van zingevingsvragen bij burgers, door middel van het ontwikkelen van tools (zoals training) die hen daarbij kunnen helpen. Deze worden ontwikkeld in een actie-onderzoek binnen verschillende netwerken van het consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland. Lees meer.

Samen met naasten beslissen om een IC-behandeling te staken vraagt om bijzondere communicatiekunde:

Op de neonatale -, pediatrische en volwassen intensive care worden dagelijks verstrekkende beslissingen genomen over ernstig zieke patiënten die niet (meer) in staat zijn om zelf te beslissen. Het zijn hun naasten die in hun plaats beslissingen moeten nemen. Met dit project willen we bijdragen aan concrete verbeteringen in de communicatie met naasten over beslissingen over leven en dood van hun dierbare. Lees meer.

SYMPHONY - Instrumenten ter bevordering van gezamenlijke besluitvorming in de eerste- en tweedelijns palliatieve oncologische zorg:

Doel is om gezamenlijke besluitvorming over de behandeling van ongeneeslijke kanker in de vroeg-palliatieve fase te bevorderen zodat patiënten die zorg krijgen die past bij hun waarden en voorkeuren door interventies (door) te ontwikkelen, te evalueren en beschikbaar te maken voor de praktijk. Lees meer.

Op weg naar mantelzorgondersteuning op maat in de palliatieve fase:

Doel van dit project is tijdige ondersteuning voor mantelzorgers in de palliatieve fase. Ondersteuning op maat, want dé mantelzorger bestaat niet. Lees meer.

Palliatieve zorgtrajecten langs de diversiteitsmeetlat:

Doel van het project is het ontwikkelen en implementeren van strategieën om verbeteringen in de palliatieve zorg beter te laten aansluiten bij wensen en behoeften van patiënten van diverse etnische herkomst. Lees meer.

Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten:

Wat als 'waardigheid' wordt aangemerkt, is sterk cultureel bepaald. Doel van het project is om inzicht te verkrijgen in wat waardigheid in de laatste levensfase betekent voor patiënten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst, en wat voor hen van belang is om waardig te kunnen sterven. Lees meer.

Pro-actieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening:

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben een verhoogd risico op ziektes die gepaard gaan met een beperkte levensverwachting en een behoefte aan palliatieve zorg. Op dit moment heeft de somatische zorg, en de palliatieve zorg in het bijzonder, nog maar beperkte aandacht binnen de GGZ-hulpverlening. In dit project wordt een interventieprogramma ontwikkeld, ingevoerd en geëvalueerd. Lees meer.

Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA:

Het project gaat over patiënten met een ernstig CVA in de acute fase. Daarmee bedoelen we patiënten die naar verwachting op korte termijn komen te overlijden of die bij overleven zeer waarschijnlijk een slechte kwaliteit van leven hebben. Doel van het project is om artsen en naasten te laten zien hoe zij bij deze patiënten palliatieve zorg in overweging kunnen nemen. Lees meer.