Test uw kennis

1. Wat is het doel van het individuele zorgplan, zoals beschreven in het kwaliteitskader palliatieve zorg?

2. Welke van de volgende medicamenten kunnen gebruikt worden ter bestrijding van neuropatische pijn? (meerdere antwoorden mogelijk)

3. Wat is de beste medicamenteuze behandeling van dyspnoe?

4. Wat is 'Shared Decision Making'?

5. Wat is 'Advance Care Planning'?

6. Bij welke patiënten moet u extra alert zijn op het voorkomen van een delier ?

7. Wat zijn refractaire symptomen?

8. Welke vraag aan de patiënt zou leidend moeten zijn voor het verdere beleid in de palliatieve fase?