Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat

Doelstelling:

Doel van het project is het ontwikkelen en implementeren van strategieën om verbeteringen in de palliatieve zorg beter te laten aansluiten bij wensen en behoeften van patiënten van diverse etnische herkomst.

 

Waarom dit project:

Ondanks diverse initiatieven is cultuursensitieve palliatieve zorg altijd een geïsoleerd aanbod gebleven en nauwelijks geïntegreerd in het reguliere aanbod. In dit project zullen wij voor vijf door Palliantie toegekende projecten onderzoeken hoe ze rekening houden met behoeften en wensen van migranten. Hiervoor ontwikkelen wij een ´diversiteitmeetlat´ en beoordelen wij 5 Palliantieprojecten met hulp van dit instrument. Daarna ontwikkelen we strategieën om de projecten cultuursensitiever te maken. Deze strategieën worden geïmplementeerd bij 2 projecten. De opgedane kennis wordt in een toolbox verzameld en landelijk verspreid zodat projectleiders en onderzoekers vernieuwingen in de palliatieve zorg ten goede kunnen laten komen aan alle patiënten. Het project loopt van mei 2017 – mei 2020.

 

Resultaten:

Als onderdeel van het project is een handreiking ontwikkeld; de Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten. De handreiking heeft als doel projectleiders en projectgroepen te helpen rekening te houden met de diversiteit van de patiënten in de palliatieve zorg, door in kaart te brengen wat er in het project aan gedaan wordt en op welke punten verbetering mogelijk is. De handreiking is grofweg gebaseerd op de 'standards for equity in healthcare for migrants and other vulnerable groups' en verder ontwikkeld aan de hand van literatuuronderzoek, expertraadpleging en een pilot studie. De handreiking is bedoeld voor projectleiders van zorgvernieuwingsprojecten in de palliatieve zorg. Deze projecten kunnen gericht zijn op bijvoorbeeld onderzoek of interventie ontwikkeling.


 

Update:

Nieuwsbrief, december 2017

Handreiking diversiteit in palliatieve zorgprojecten (zie kopje 'resultaten' voor toelichting)

Samenwerkingspartners

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

netwerk palliatieve zorg Almere

AMC

Pharos

SGAN

Vumc

 

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 Contactpersoon

Jeanine Suurmond

Email: J.suurmond@amc.uva.nl

Tel: 020 5662095