Privacy Statement

Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland gaat zorgvuldig om met de(persoons)gegevens van bezoekers aan onze website die beschikbaar komen en volgt hiermee deAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland enFlevoland gebruikt deze (persoons)gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in dezeprivacyverklaring beschreven doelen.

Contactgegevens:

https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/

Vragen over of aan het Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland kunt u stellen aan hetcoordinatieteam. Mail ons via info@palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl

Dit privacy statement heeft alleen betrekking op de website van Consortium Palliatieve Zorg NoordHolland en Flevoland. Voor vragen over een project dat binnen het Consortium is opgezet, kunt u dedesbetreffende contactpersoon via de project‐pagina benaderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alle gegevens die door onze website worden verzameld, behandelen we strikt vertrouwelijk.Verstrekte persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief gebruiken we alleenvoor het versturen van de nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wijverwerken:

  • Voor‐ en achternaam
  • E‐mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website (zie ons cookie statement verderop in ditdocument)

Wij gebruiken deze informatie alleen voor het versturen van de nieuwsbrief en om onze website teverbeteren. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief geeft u toestemming voor hetgebruik van gegevens die u ons verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland bewaart uw persoonsgegevens niet langerdan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen alsdit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijkeverplichting. Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland gebruikt Bond for Websolutionsvoor beheer van de domeinnaam en hosting van de website. We gebruiken MailChimp voor hetversturen van onze nieuwsbrief.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeftu het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar temaken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Consortium Palliatieve Zorg NoordHolland en Flevoland  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij onseen verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestandnaar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevensof verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevenssturen naar info@palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uwidentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer enBurgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland  neemt de bescherming van uw gegevensserieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens nietgoed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op viainfo@palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl.

Cookie instellingen

Wat zijn 'cookies'?

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de websites maakt ConsortiumPalliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland gebruik van zogenaamde ‘cookies’: kleine bestandjes diemet pagina’s van een website worden meegestuurd en door uw browser worden opgeslagen.  

Cookies voor web statistieken  

Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland gebruikt de verzamelde informatie via cookiesvoor web statistieken. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Dezeinformatie helpt ons de site te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten, bijvoorbeeld door hetdoor u gekozen menu‐item en gebruikte zoektermen te onthouden voor een volgend bezoek. Dit soortcookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van decookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan wordt géén toestemming gevraagdvoor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie over de cookiebepaling is te vinden op de sitevan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).  

Geen trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland gebruikt geen trackingcookies. ConsortiumPalliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.  

Webanalyse

Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland maakt gebruik van Google Analytics voor hetmeten van websitebezoek. Alleen leden van het coordinatieteam van Consortium Palliatieve ZorgNoord Holland en Flevoland hebben toegang tot de verzamelde data in Google Analytics.  

Twitter

Op onze website zijn buttons opgenomen om te kunnen delen (‘tweeten’) via. Deze buttons werkendoor stukjes code die van Twitter afkomstig zijn. Leest u de privacyverklaring van Twitter om te lezenwat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Weigeren en verwijderen cookies

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen tewijzigen. U kunt de cookies handmatig verwijderen, automatisch verwijderen of weigeren, allemaaltegelijk of per site.  

Vragen of opmerkingen? Stuur uw mail naar info@palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl