Pro-actieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Doelstelling:


Bevorderen van de kwaliteit van leven en uiteindelijk ook kwaliteit van sterven van ongeneeslijk somatisch zieke cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, door middel van een interventieprogramma voor palliatieve zorg. Het interventieprogramma richt zich op de vroege herkenning van signalen, symptomen en zorgbehoeften van deze cliënten, gevolgd door de tijdige inzet van pro-actieve palliatieve zorg.

Waarom dit onderzoek:


Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een verhoogd risico op ziektes die gepaard gaan met een beperkte levensverwachting en een behoefte aan palliatieve zorg. Op dit moment heeft de somatische zorg, en de palliatieve zorg in het bijzonder, nog maar beperkte aandacht binnen de GGZ-hulpverlening. Het is van belang dat de palliatieve zorg wordt afgestemd op de bijzondere kenmerken en behoeften van deze doelgroep. Wij ontwikkelen een op de doelgroep afgestemd interventieprogramma dat naar verwachting bij zal dragen aan kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg voor de doelgroep om zo bij te dragen aan een menswaardig levenseinde voor deze kwetsbare patiënten.

Verwachte resultaten:


Het door ons te ontwikkelen interventieprogramma zal op systematische wijze tot stand komen via de methode van Experience-Based Co-Design, waarbij diverse stakeholders betrokken zullen gaan worden: vertegenwoordigers van cliënten en familieleden, professionals van verschillende disciplines, experts in de palliatieve zorg en mensen met onderwijskundige ervaring. We zullen het interventieprogramma testen in de praktijk op bruikbaarheid en effecten. Op deze wijze zal een interventieprogramma tot stand komen dat gedragen wordt door relevante sleutelpersonen in de GGZ en de palliatieve zorg, en dat goed implementeerbaar is in de praktijk en het onderwijs.

Samenwerkingspartners

deze informatie wordt binnenkort toegevoegd.

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 Contactgegevens

Prof. dr. Berno van Meijel 

Hogeschool Inholland / VU medisch centrum / Parnassia Groep 

Berno.vanMeijel@Inholland.nl 

Telefoon 06 23800349