Advance Care Planning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten

Doelstellingen: 

  1. De bestaande Advance Care Planning (ACP) training en materialen bruikbaar maken voor zowel huisartsen praktijken als woonzorgcentra; 
  2. het verkrijgen van inzicht in effecten en mogelijke verbeterpunten van (toepassing van) ACP; 
  3. brede implementatie van ACP in Consortium Noord Holland en Flevoland bij positieve ervaringen.

Eindproducten zijn een draaiboek voor implementatie van ACP in de eerste lijn, een trainingsmodule voor ACP, wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van ACP.

Waarom: 

Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Advance Care Planning (ACP) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Dit project bouwt voort op ervaringen met ACP in West Friesland waar verpleegkundigen en eerstverantwoordelijk verzorgenden van woonzorgcentra een eerste gesprek hebben met de bewoner (als opmaat voor ACP met de huisarts).

 

Voortgang van het project: 

Op basis van literatuuronderzoek en een raadpleging van experts (mensen die ACP uitvoeren en/of hier onderzoek naar doen) is een handreiking voor implementatie geschreven en een training voor verpleegkundigen en praktijkondersteuners opgezet. Deze training maakt (onder andere) gebruik van de STEM methodiek (http://www.stichtingstem.info). Om de huisartsen te trainen wordt gebruik gemaakt van de NHG verkorte STIP cursus ‘tijdig spreken over het levenseinde’. 


De tweede fase van het project is in volle gang. Deze fase staat in het teken van het ‘testen’ van de ACP-materialen die zijn ontwikkeld in fase 1.  In het najaar van 2016 en begin 2017 zijn 10 huisartsenpraktijken en 2 woonzorgcentra geworven.  De voormeting en training zijn uitgevoerd en op dit moment worden de deelnemende organisaties begeleid in het proces van implementatie van ACP. In enkele deelnemende organisaties zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor ouderen, naar voorbeeld van de publieksbijeenkomsten in Netwerk Palliatieve Zorg Almere. De nameting start in het voorjaar van 2018. Verder worden nu voorbereidingen getroffen voor de derde (en laatste) fase van het project, waarin de aanzet wordt gegeven voor brede verspreiding van ACP. ZONH (zorg optimalisatie Noord Holland) wordt eigenaar van de ontwikkelde materialen en gaat zorg dragen voor toekomstige ondersteuning bij implementatie. In dit kader is ook de samenwerking met Beter Oud in Amsterdam (een project rond gestructureerde en integrale eerstelijns ouderenzorg) en de Dappere Dokters (die in Haarlem en Hoofddorp ACP implementeren) van belang. Met eigenaarschap van ZonH en de genoemde samenwerkingen worden continuïteit en blijvende aandacht voor (implementatie van) ACP geborgd.

 

Publicaties en presentaties:

- Over een deel van de voormeting is een publicatie verschenen in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, september 2017

Mondelinge presentatie tijdens de Vlaams Nederlandse Wetenschapsdagen palliatieve zorg, december 2017.

- Nieuwsbrief van Elaa, juni 2018, special over ouderenzorg, waarin een interview over ACP met huisarts Susanne van Laatum en met implementatie deskundige Monique de Wit Rijnierse

- Posterpresentatie op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg, november 2018

- Binnen het Consortium-project over de Diversiteitsmeetlat is een Factsheet 'ACP en Diversiteit' opgesteld (auteurs: M. Torensma & J.L. Suurmond)

 

Nieuwsbrief over ACP: 

- eerste ACP nieuwsbrief, verstuurd 12 juli 2017

- tweede ACP nieuwsbrief, verstuurd 13 oktober 2017

- derde ACP nieuwsbrief, verstuurd op 19 maart 2018

- vierde ACP nieuwsbrief, verstuurd op 14 december 2018

 

 

 

Samenwerkingspartners

VUmc: 

B.D. Onwuteaka-Philipsen- Hoogleraar levenseindeonderzoek  

A. van der Plas- postdoctoraal onderzoeker  

 

IKNL: 

M. Klinkenberg - Senior adviseur palliatieve zorg 

 

Ouderenpanel West Friesland: 

W.J. Schuijlenburg - Voorzitter Ouderenpanel WF 

 

ZONH: 

P. Appeldoorn - Coordinator netwerken palliatieve zorg Noord-Kennemerland, Kop van Noord Holland, Zaanstreek-Waterland en West-Friesland

M. de Wit Rijnierse - Projectmanager 


Huisarts:

R. van Beest - kaderarts palliatieve zorg

 

Zorgbalans: 

D. van den Berg - programmamanager behandeling 

 

AMC: 

D. Willems - Hoogleraar medische ethiek

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 Contactpersoon

 

 

Annicka van der Plas

020 - 444 83 65;

a.vanderplas@vumc.nl